missions

[NEDERLANDS]

In de periode van 2020 tot 2022 ben ik als zendeling actief in Arco, Italië.

We zijn een klein, maar groeiend team dat een nieuwe YWAM basis pioniert in noord-Italië. Mijn vrouw en ik zijn hier naartoe verhuisd met onze vier kinderen en twee staffleden in de zomer van 2019, en we hebben de laatste twee jaar gebruikt om Italiaans te leren, de cultuur te begrijpen en om zowel spirituele als natuurlijke funderingen te bouwen, om zo een lange termijns missie basis op te zetten.

Reinier Blijleven, vert.

Ik dien hier full-time dienen bij Youth With A Mission (Voortaan: YWAM) Trentino. Deze basis bestaat sinds medio 2018 en wordt gepionierd door YWAM Amsterdam. De baseleaders van YWAM Trentino, Reinier en Rianne Blijleven, zijn samen met hun kinderen naar Italië gegaan vanuit een woord van God om daar een basis op te starten.

Ik voel mij geleid om mijn tijd te committen aan deze basis. Het leiderschap en ik delen de liefde voor het Italiaanse volk en haar cultuur. Daarnaast is er de grote droom om jongeren te helpen God te leren kennen en om daarna God’s hart, genade, gratie en gerechtigheid bekend te maken aan de natiën via het liefdevolle, krachtige evangelie van Jezus Christus.

De basis heeft ook een hart voor eenheid tussen de rooms katholieken en de protestanten – om zo de kerk weer één te laten zijn.
Youth With A Mission is gericht op eenheid en inclusiviteit. Lees hier de fundamentele waarden van YWAM. (Engels)

Ook hebben ze simpelweg wat helpende handen nodig: YWAM Trentino is nog op het begin van haar reis.

Nu is de volgende vraag natuurlijk, waarom dan Italië? Is het land al niet “christelijk”? Heel veel Italianen weten niet dat het mogelijk is om een levende relatie met Jezus te hebben. Ze zijn cultureel opgevoed met het geloof, en wanneer je een Italiaan vraagt of ze gelovig zijn, zullen ze allemaal zeggen dat ze geloven, maar de Bijbel lezen ze niet en ze weten niets af van redding/oordeel, de relatie met de Vader, gehoorzaamheid in Christus en de werken van de Geest.

Vele zendelingen focussen zich op de 10/40 window (Zuid-Oost Azië). Europa wordt daarentegen steeds meer gezien als een nieuw zendingsgebied, vooral omdat het al eeuwen lang een cultureel, soms lauw christendom kent. Grote bewegingen zoals The Send en Awakening Europe focussen zich op Europa, en ook YWAM Amsterdam zendt steeds meer zendelingen naar Europese landen. Vanuit dit hart is YWAM Trentino geboren.

Ik zelf voel me zeer geroepen tot de europese landen en naar alle verloren schapen binnen de europese kerk (en de verloren europeaanse schapen in het algemeen). Italië is daardoor voor mij een fantastische locatie om zendingswerk te doen.

Binnen YWAM Trentino ondersteun ik o.a. de Discipelschaps training school (voortaan: DTS). Hier help ik mee met de groei van jongeren die zich een half jaar committen om te werken aan hun relatie met Jezus en om zo hun spirituele identiteit uit te diepen. Hiervoor nodigen we ook docenten uit vanuit verschillende delen van de wereld om deze Bijbelse lessen te geven. Vanuit daar geven we ze handvatten mee om hun geloof weer uit te delen aan anderen, vanuit liefde. Evangelisatie vanuit YWAM wordt niet geleerd vanuit het perspectief van oordeel, lijden, – of het andere contrast – belofte of geluk. Liefde voor de naaste staat centraal. Integer zijn, oprecht en intentioneel zijn de sleutelwoorden binnen YWAM evangelisatie. Daarnaast bidden we voor mensen, leggen we de handen op, drijven we demonen uit, etc.

Verder gaan we met dezelfde jongeren ook op outreach, vaak buiten de Shengen landsgrenzen: we helpen daar lokale organisaties, werken met verschillende doelgroepen, ondersteunen lokale kerken en zijn zo van dienst voor de omgeving.

Naast de DTS zijn er genoeg dingen die er op de basis zelf gedaan moeten worden om haar te doen groeien. En er zijn genoeg dingen om uit te vogelen. Zelf ben ik in Arco ook veel bezig met muziek, gebed, aanbidding en evangelisatie.

Mijn eigen motivaties zijn divers:

  • Ik heb een enorm hart voor Italië: ik heb denk ik wel elke vierkante meter van het land en haar eilanden gezien. De cultuur en de mensen ligt me op het hart en ook de beweging (YWAM) waar vanuit ik mag dienen.
  • Zendingswerk is een enorm leerproces en ik ben van mening dat er nog genoeg is dat ik zelf kan leren omtrent Jezus, mijzelf en mijn toekomst, en ik geloof dat YWAM Trentino daarbij gaat helpen. Het meehelpen pionieren van deze basis geeft mij ook genoeg leermomenten, iets waar ik zeer naar uitzie.
  • Mijn spirituele motivatie gaat nog iets dieper:- ik geloof tot in m’n botten dat God me naar Italië roept voor dit seizoen. Al sinds mid-2019 praat Hij met mij over Italië. En hij bereidt me al voor sinds dat ik een kind ben (vakanties, taal, eten, etc.). De beloftes die Hij mij heeft gegeven zijn ook tot grote motivatie!
  • Ten slotte past deze keuze voor mij ook zo goed binnen het seizoen. Het past binnen mijn eigen levensreis en het ook perfect met betrekking tot mijn levenskeuzes. Op dit moment ben ik nog aan het oriënteren op een eventuele studie, en op mijn muziek. Ik moet over deze dingen rustig nadenken en de omgeving van YWAM Trentino zal hier ook goed bij helpen.

Wat kun jij doen om mij en mijn zendingswerk te ondersteunen?

Ik heb een maillijst met maandelijkse nieuwsbrieven voor de mensen die zich geroepen voelen om mij te ondersteunen in vriendschap, gebed en bemoediging. Klik hier als je hierop aangemeld wil worden. Daarnaast plaats ik om de zoveel tijd een algemene, engelse blogpost op mijn website. Volg mij ook op Facebook en Instagram voor actuele updates.

Daarnaast heb ik ook financiële ondersteuning nodig: elke bijdrage is ter behoeve van mijn zendingswerk in Italië, de jongeren die ik daar ondersteun en mijn muziek die ook missionair van aard is. Het geld gaat verder naar onder andere: kost en inwoning, reiskosten en vrijetijdsbesteding.

Je kunt op twee manieren overmaken:

i. directe storting op ANBI rekening “NL38RABO0326521062“, ter name van “Stichting Jeugd M.E. Opdracht“, onder vermelding van “2350 RDH Staff and Music“.
ii. storting via PayPal. Zoja, klik hier.

Conclusie: de locatie is enthousiast op mijn komst en ik ben enthousiast op de mijne. Ik heb er zin in, en het wordt zeer goed. God gaat daar zeer mooie dingen doen. Hij is zo goed.

David is an amazing person and such an incredible blessing to our team. He is a person of faith who is increasingly aware of God’s calling on his life and the way He leads and guides in his journey of faith. David is someone who carries the joy of the Lord and has an eagerness to share that joy with whoever is ready to receive it. He has an eye for people and a heart for discipleship. We believe David will be a huge blessing to the team and he can’t do this by himself, so we’d love to see you come around him to support him in prayer and giving. We are so grateful for the people around David that are making it possible for him to be here and for the ones that have been, and will be praying for him, giving to him and reaching out to him to continue to support him in this significant calling.

Reinier Blijleven, baseleader van YWAM Trentino.

Conclusie: de locatie is enthousiast en ik ook. God gaat daar zeer mooie dingen doen. Hij is zo goed.

Informatie omtrent YWAM Trentino:
www.ywamtrentino.com
www.instagram.com/ywamtrentino
https://www.facebook.com/ywamtrentino/

Groet en zegen,

David de Haan

[ENGLISH]

I’m active in missions in Arco, Italy between 2020 and 2022.

We are a small, but growing team that is pioneering a new YWAM base in Northern Italy. My wife and I moved here with our 4 kids and 2 staff in the summer of 2018, and we have spent the last two years to learn Italian, understand the culture and build foundations both spiritually as well as naturally, in order to see a long term mission base established.

Reinier Blijleven, baseleader of YWAM Trentino

I’m serving fulltime atYouth With A Mission (From here: YWAM) Trentino. This base exists since mid 2018 and is being pioneered by a team from YWAM Amsterdam. The baseleaders of YWAM Trentino, Reinier and Rianne BLijleven, went to Italy with their children through a word of God to pioneer a base.

I feel led to commit my time to this base. The leadership and I share the love for the Italian people and her culture. Besides that there’s this big dream to help young people get to know God and to share His heart, mercy, grace and justice to the nations through the loving, powerful Gospel of Jesus Christ.

The base’s also got a heart for unity between the Roman Catholics and Protestants – to ensure the unity as a worldwide church.
Youth With A Mission is focused on unity and incusion. Read the foundational values of YWAM here.

They also just need a helping hand: YWAM Trentino is still at the beginning of their journey.

The follow-up question is ofcourse, why Italy? Isn’t the country ‘Christian’ already? A lot of Italians don’t know of the possibility to have a living relationship with Jesus. They’re brought up with a cultural belief, and when you ask an Italian if they’re a believer they’ll say yes, but they don’t read the Bible, nor know anything about salvation/judgement, the relationship with the Father, submission in Christ or the works of the Spirit.

A lot of issionairies focus on the 10/40 window. But Europe’s being seen more and more as a new missions window, mostly because it’s known a cultural, sometimes lukewarm Christianity. Big movements like The Send and Awakening Europe focus on Europe, and YWAM Amsterdam is sending more and more missionairies to European countries. YWAM Trentino was born out of this heartposture.

I myself feel called to the European countries and to the lost within the European church (and the lost in general). Because of that, Itay is an amazing place to go for missions.

Within YWAM Trentino, I support the Discipleship Training School (From here: DTS) Here I aid the growth of young people that commit six months of their lives to work on their relationship with Jesus and to deepen their spiritual identity. In order to do this, we fly in teachers from different parts of the world to give Biblical teachings. We give them the tools they need to share the faith with others, out of love. Evangelism from YWAM isn’t being taught from the perspective of judgement, suffering, – or the other side of the medallion – promise or happiness. Loving your neighbour is the center. Walking in integrity, sincerity and intentionality are the keywords within the evangelisms of YWAM. Besides that, we pray for people, lay on hands, drive out demons, etc.

From here we go on outreach with these same young people, often out of the borders of the countries listed in the Shengen treaty: we aid local organisations, work with different people groups, support local churches and as such are of service to our surroundings.

There is lots to do besides the DTS, a lot of pioneering and questions.. I myself am also focused on music, prayer and evangelism while in Arco.

My own motivations are diverse:

  • I’ve got a huge heart for Italy: I think I’ve seen every square meter of the country and her islands. It’s culture and people are amazing and I feel connected to the movement (YWAM) from which I am able to serve.
  • Missions has a huge learning curve and I think that there is still lots for me to learn concerning Jesus, myself and my future, and I believe that YWAM Trentino will help with this. Helping to pioneer this base also has enough lessons in store for me, something I’m looking forward to.
  • My spiritual motivation goes even deeper: I believe in my uttermost being that God has called me to Italy for this season. Everysince mid 2019 He’s been talking with my about Italy. He’s been preparing me for this eversince I was little. The promises He has given me are a big motivator too!
  • Lastly, this choice also fits the season I’m going through. It fits within my own life journey and also fits concerning my life choices. I’m orienting different studies at the moment and working on my music. I need to meditate on all of this and I think that the surroundings of YWAM Trentino will aid me well.

What can you do to support me and my missions work?

I’ve set up a mailing list with monthly newsletters for people that feel called to support me in friendship, prayer and encouragement. Click here if you want to be added to this mailing list. Besides that, I’ll post a general blogpost on my website. Also follow me on my Facebook and Instagram for updates.

I am also in need of financial support: every penny is goes directly to my missions, the young people I support and my music, that is focused around missions. The money will go to the following things: food and living, travel costs and free time.

You can support me in two ways:

i. direct transfer on my bankaccount: “NL38 RABO 0326 5210 62“, directed to:”Stichting Jeugd M.E. Opdracht“, mentioning: “2350 RDH Staff and Music“. BIC/SWIFT CODE: “RABONL2U“, adress of bank: “Croeselaan 18
3521 CB, Utrecht
“.
Is your country part of the SEPA treaty? Then you only need to fill in the first three mentions.
ii. through PayPal. If so, click here. This is the easiest way for international payments.

To sum it all up: the location is stoked and so am I. I am motivated and it’s going to be good. God is going to do so many beautiful things. He is so good.

David is an amazing person and such an incredible blessing to our team. He is a person of faith who is increasingly aware of God’s calling on his life and the way He leads and guides in his journey of faith. David is someone who carries the joy of the Lord and has an eagerness to share that joy with whoever is ready to receive it. He has an eye for people and a heart for discipleship. We believe David will be a huge blessing to the team and he can’t do this by himself, so we’d love to see you come around him to support him in prayer and giving. We are so grateful for the people around David that are making it possible for him to be here and for the ones that have been, and will be praying for him, giving to him and reaching out to him to continue to support him in this significant calling.

Reinier Blijleven, baseleader of YWAM Trentino.

Information about YWAM Trentino:
www.ywamtrentino.com
www.instagram.com/ywamtrentino
https://www.facebook.com/ywamtrentino/

Blessings,

David de Haan